green key

Regulamin przytermach.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.przytermach.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.PRZYTERMACH.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki dokonywania rezerwacji
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.przytermach.pl prowadzony jest przez Bartłomieja Migiel oraz Joannę Migiel którzy prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działają pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “MIGIEL” SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ MIGIEL, JOANNA MIGIEL, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Na Brzegu 60, Bańska Niżna, 34-424 Szaflary, adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 39a, 34-424 Szaflary, NIP: 7352772478, REGON: 120865336, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@przytermach.pl, tel. (+48) 609 499 654.
2. Serwis www.przytermach.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.przytermach.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.przytermach.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może sprawdzić dostępność terminów pobytu oraz może dokonać rezerwacji online
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ DOSTĘPNOŚCI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający sprawdzenie dostępności wolnych terminów oraz ich rezerwację online.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
3. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.przytermach.pl
4. USŁUGODAWCA – Bartłomiej Migiel oraz Joanna Migiel prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “MIGIEL” SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ MIGIEL, JOANNA MIGIEL, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Na Brzegu 60, Bańska Niżna, 34-424 Szaflary, adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 39a, 34-424 Szaflary, NIP: 7352772478, REGON: 120865336.
5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Dostępności.
2. Świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów. 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Dostępności zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza Dostępności przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI
1. W celu sprawdzenia dostępności terminu pobytu Usługobiorca może:
a) skorzystać z Formularza Dostępności,
b) skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem: 609 499 654 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rezerwacje@przytermach.pl.
2. Ceny pobytu oraz stawki dobowe określonej kategorii pokoju określa formularz.
3. Cena zawiera wyłącznie wynajem pokoju lub apartamentu oraz opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Dojazd oraz organizacja czasu pobytu nie są wliczone w cenę. Śniadanie jest opcją dodatkową którą wybieramy w czasie rezerwacji w formularzu. Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć na stronie internetowej. Szczegóły są podane w zestawieniu cenowym przed zatwierdzeniem rezerwacji.
4. Rezerwacja pobytu następuje po wpłacie zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego w wysokości 40% ceny rezerwowanego pobytu.
5. Potwierdzenie wpływu zadatku na rachunek bankowy Usługodawca zobowiązuje się przesłać drogą elektroniczną pod wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
6. Płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy w terminie do 2 dni ( w razie braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana ) uwaga ! rezerwacje dokonane z krótkim wyprzedzeniem ( 5 dni ) w tym wypadku obowiązkowo należy wysłać potwierdzenie wpłaty zadatku w dniu dokonania rezerwacji na rezerwacje@przytermach.pl ( w razie braku otrzymania potwierdzenie do końca dnia rezerwacja zostaje automatycznie anulowana )
91 8791 0009 0000 0000 2222 0003, F.H.U. MIGIEL S.C. BARTŁOMIEJ MIGIEL, JOANNA MIGIEL UL. ZAKOPIAŃSKA 39A 34-424 SZAFLARY lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności klient dokonuje zapłaty niezwłocznie. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
7. Pozostałą kwotę za pobyt wraz z kaucją zabezpieczającą w wysokości od 100 do 400 złotych (w zależności od rodzaju apartamentu),  oraz od 400 złotych do 600 złotych ( dotyczy domku 325 w zależności od ilości osób ) rezerwujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji domu na wyłączność kwota będzie ustalana indywidualnie.
8. Po wpłacie zadatku wystawiony paragon lub faktura VAT . W przypadku gdy wynajmujący życzy sobie fakturę na dane inne niż te podane w przelewie, proszony jest o stosowną informację przed wpłatą zadatku.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług hotelarskich oraz usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przytermach.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.przytermach.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Bartłomieja Migiel oraz Joanny Migiel prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “MIGIEL” SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ MIGIEL, JOANNA MIGIEL, ul. Zakopiańska 39a, 34-424 Szaflary, NIP: 7352772478, REGON: 120865336. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.przytermach.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.przytermach.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Klauzula monitoringu wizyjnego

1. Monitoring wizyjny w obiekcie Przy Termach zlokalizowany w Bańska Niżna ul. Na Brzegu 60, 34-424 Szaflary został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, innym osobom oraz ochrony mienia.
2. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. MIGIEL S.C. ul. Zakopiańska 39A 34-424 Szaflary, Nip: 7352772478
3. Monitoringiem jest objęty parking przed obiektem, główne wejścia i teren obiektu z zewnątrz.
4.Zapisy z monitoringu przetrzymywane będą do czasu ich nadpisania tj około 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
a) listownie: Przy Termach zlokalizowany w Bańska Niżna ul. Na Brzegu 60, 34-424 Szaflary
b) przez e-mail: biuro@przytermach.pl
c) telefonicznie: Tel: +48 609 499 654
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Kontakt Rezerwuj
Menu